محصولات جامد یا نیمه جامدی هستند که از متفرق شدن یک عامل سفت کننده در یک مایع روان کننده در یک مایع روان کننده حاصل می شوند و معمولاَ شامل مواد اضافی دیگری نیز می باشند که خواص ویژه ای به گریس ها می بخشند. ماده سفت کننده نقش حامل روغن را برعهده دارد و روغن را در انجام عمل روانکاری یاری می کند و بنابراین فرق اصلی گریس ها با روغن ها در وجود ماده سفت کننده است. مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده سفت کننده، مواد افزودنی و مشخصات روغن پایه و هم چنین فرآیند تولید بستگی دارد. گریس ها به طور کلی شامل ۶۵% تا ۹۵% وزنی روغن پایه،۵% تا ۳۵% وزنی سفت کننده هوا ۰% تا ۱۰% وزنی افزودنی ها می باشد. گریس ها را بر اساس نوع روغن پایه (معدنی،سنتزی،گیاهی)، نوع ماده سفت کننده (صابون فلزی، بسپارها، مواد معدنی) و از نظر میزان قوام و سفتی دسته بندی می نمایند. جدول انواع گریس اکسیر صنعت به شرح زیر است:

درجه NLGI DIN 51818

کاربرد

ساختار (حالت فیزیکی)

نفوذ پس از کار ISO2137 0.1 MM

روش کاربرد

000

00

0

روانکاری چرخ دنده ها

مایع

تقریبا مایع

بی نهایت نرم

445…475

400…430

335…385

به کمک سیستم

 پمپ کننده مرکزی

1

2

روانکاری

یاتاقان ها

خیلی نرم

نرم

310…340

265…295

به کمک تلمبه گریس یا پمپ کننده مرکزی

3

روانکاری یاتاقان ها

متوسط

220…250

به کمک تلمبه گریس

4

آب بندی دستگاه ها

سفت

175…205

به کمک تلمبه گریس

5

6

آب بندی دستگاه ها

خیلی سفت

بی نهایت سفت

130…160

85…115

مستقیما به صورت جامد

 

 

Buy now