ضدیخ یک ترکیب شیمیایی شامل اتیلن گلیکول، بازدارنده خوردگی، مواد ضد کف، آب و رنگ است که مخلوطی از آن با آب به عنوان پایین آورنده نقطه انجماد مایعات خنک کننده موتور خودرو و همچنین افزایش دهنده نقطه جوش آب در سیستم خنک کننده موتورهای درون سوز به کارمی رود.

 

Buy now