ضدیخ یک ترکیب شیمیایی شامل اتیلن گلیکول، بازدارنده خوردگی، مواد ضد کف، آب و رنگ است که مخلوطی از آن با آب به عنوان پایین آورنده نقطه انجماد مایعات خنک کننده موتور خودرو و همچنین افزایش دهنده نقطه جوش آب در سیستم خنک کننده موتورهای درون سوز به کارمی رود.

 

ضد يخ سيالي است كه از تركيب يك سيال پايه و مواد افزودني براي جلوگيري از خوردگي و زنگ زدگي و بهبود كيفيت ضد يخ تشكيل شده است. در واقع وظيفه اصلي ضد يخ در موتور جلوگيري از خوردگي در موتور است اولويت هاي بعدي ضد يخ جلوگيري از يخ زدگي يا جوش آوردن موتور در فصول زمستان و تابستان سال است. براي كاهش نقطه انجماد و جوش آن از گلايكول ها به عنوان سيال پايه استفاده مي شود. در اين تركيب ميزان مشخصي از مواد افزودني نيز اضافه مي گردد.

    وظايف ضد يخ عبارتند از :

  • Anticorrosion ضد خوردگي
  • AntiBoil ضد جوش
  • AntiFreez ضد يخ

تركيبات و ساختار شيميايي ضديخ :

همانگونه كه ذكر گرديد سيال اصلي در ضد يخ گلايكول ها مي باشد. در بيشتر ضديخ ها از اتيلن گليكول كه به اختصار MEG ناميده مي شود استفاده مي شود MEG. در مجاورت آب موجب پايين رفتن نقطه انجماد و افزايش نقطه جوش آب مي شود. تركيب اتيلن گليكول با آب با نسبت هاي مختلف منجر به تغيير دماي انجماد و جوش مي گردد.

براساس نوع ماده افزودني انواع ضديخ بالا به ضديخ پايه معدني و ضديخ پايه آلي نيز تقسيم بندی می گردد.

نام محصول بهران نام محصول به تام نام محصول گالف
بهمن BT COOLING POWER GULF MAXCOOL
دی BT COOLING POWER PLUS GULF MAXCOOL LL
Buy now