روغنهای کمپرسور ویژه روانکاری کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی) هستند و با سطح کیفیت VDL تولید میگردند. این نوع روغن ها در گریدهای ٣٢، ٤٦، ٦٨، ١٠٠، ١٥٠ قابلیت تولید و عرضه را دارند. جدول انواع روغن کمپرسور در اکسیر صنعت آسیا به شرح زیر است:

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
بهران کمپرسور VDL ایرانول VDL Total Dacnic P Shell Corena S2P Gulf FIDELITY
نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
بهران کمپرسور PS -- Total Dacnic SH Shell Corena S4R --

برخی روغنهای کمپرسور با پایه ستیتک تولید می این نوع روغنها باعث بهینهسازی بازده کمپرسور می گردند و دوره زمانی تعویض روغن را تا حد زیادی افزایش میدهد و گاهاً این نوع روغنها را تا ٨٠٠٠ ساعت کارکرد نیز میتوان استفاده نمود. همچنین این نوع روغنها به علت خاصیت ضدگرفتگی (Anti clogging property) که دارند باعث افزایش عمر فیلتر میگردند و عمر سرویس فیلترها را افزایش میدهند.

Buy now