روغن کاری موتورهای گازسوز با استفاده از روغن های اختصاصی فرمولی شده، دلیل این موضوع هم تنش هایی است که بر روغن وارد می شود که روغن های موتور متداول نمی توانند این تنش ها را تحمل کنند. موتور های گازسوز می توانند دماهای بالاتری را نبست به سوختن مایع در موتورهای دیگر ایجاد کنند و به همین دلیل سرعت تشکیل اکسیدهای نیتروژن و نیتراسیون در این موتورها به مراقبت بیشتر است، ضمن اینکه سوختن گاز در این موتورها حرارت زیادی تولید می کند که همین مسئله موجب اکسیداسیون در روغن خواهد شد. بنابراین فرمولاسیون ساخت این نوع روغن موتورها نیاز به افزودن ادتیوهایی با کیفیت مرغوب جهت مقاومت بسیار زیاد در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون، کارآیی مطلوب در جلوگیری از سایش سوپاپ ها، کاهش میزان رسوبات در محفظه احتراق، خاصیت ضد سایش خوب و بر اساس مقدار خاکستر بهینه شده منطبق با نوع موتور تفکیک می گردد.

 

Buy now