این نوع روغنها، به منظور استفاده در سیستمهای انتقال حرارت تولید شده اند و روغن انتقال حرارت به علت مقاومت بالا در برابر حرارت و اکسیداسیون، بازدهی انتقال حرارت غیرمستقیم در سیستمهای بسته را افزایش میدهد. این نوع روغن حتما باید دارای ضریب هدایت حرارتی بالا باشد و در طول عملیات افزایش گرانروی نداشته باشد و همچنین لجن تشکیل ندهد و عمدتا تا دمای حداکثر حدود ٣٠٠ درجه سانتیگراد در سیستمهای بسته قابلیت استفاده دارند.

 

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
بهران حرارت ایرانول HT Total Seriola 1510 Shell Heat Transfer Fluid S2 GULF THERM PLUS
Buy now